SỔ TAY KIẾN THỨC KỸ NĂNG + PHÁP LUẬT, 30, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

SỔ TAY KIẾN THỨC KỸ NĂNG + PHÁP LUẬT

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Sổ tay được biên soạn trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy nâng cao năng lực cho công nhân tại TP.HCM đến từ địa phương khác” được triển khai trong năm 2019 tại Huyện Nhà bè, TP.HCM.

Đây là tập hợp những kỹ năng cơ bản và chính yếu để triển khai các qui định hiện hành về An sinh Xã hội cũng như việc thực thi cụ thể các Qui định đó nhằm giảm khoảng cách tiếp cận và hưởng các phúc lợi/dịch vụ xã hội đối với người lao động không phân biệt người dân tại chỗ và người dân nhập cư đến sinh sống tại địa phương.  

 

Xem tài liệu đầy đủ tại đây