DỰ ÁN  “XÂY DỰNG NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU Ở VIỆT NAM
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN “XÂY DỰNG NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU Ở VIỆT NAM"

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Nhằm góp phần thay đổi một cách bền vững điều kiện và môi trường lao động tại chuỗi cung ứng điều Việt Nam cùng các thành viên của IEH Na Uy, và dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và các nhóm dễ tổn thương.

1. Tên dự án: “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam"

2. Thời gian thực hiện: 06/2019 - 12/2021

3. Địa bàn thực hiện: tỉnh Bình Phước

4. Nhà tài trợ: NORAD, IEH (Ethical Trade Norway).

5. Mô tả dự án:

Các nhà bán lẻ Châu Âu mong muốn hỗ trợ bảo vệ điều kiện làm việc cho công nhân và quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng của họ.

Tổ chức Thương mại Đạo đức của Na Uy (IEH) là một liên minh hàng đầu tại các quốc gia Bắc Âu nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng toàn cầu có 170 thành viên bao gồm các công ty, tổ chức và cơ sở nhà nước.

Bước khởi đầu của dự án này là một nghiên cứu đầu vào áp dụng Khung thẩm định IEH do Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động (ERC) thực hiện vào năm 2018 nhằm đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về con người, điều kiện và môi trường làm việc tại chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam. Nghiên cứu bao gồm cả vùng trồng trọt (tập trung ở tỉnh Bình Phước) và các nhà máy chế biến (nằm ở các tỉnh phía Nam) xuất khẩu đi Na Uy/ Châu Âu. Kết quả nghiên cứu được trình bày để tham khảo ý kiến các bên liên quan trong nước và quốc tế tại Hội thảo ở TP.HCM vào tháng 10/2018, do IEH và Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) phối hợp tổ chức.

Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam” nhằm đẩy mạnh các tiêu chuẩn lao động và môi trường trong chuỗi cung ứng điều tại Việt Nam. Dự án do Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), và Tổ chức Thương mại Đạo đức Na Uy (IEH) cùng các nhà bán lẻ và nhà sản xuất thực phẩm từ nhóm các nước vùng Bắc Âu và Châu Âu tài trợ. Mục tiêu tổng quát của dự án là góp phần thay đổi một cách bền vững điều kiện lao động và môi trường trong chuỗi cung ứng điều Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên Na Uy thuộc IEH, dành sự quan tâm đặc biệt đến nữ công nhân và các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong giai đoạn thực hiện thí điểm dự án 1 năm (từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020). Tiếp sau đó là giai đoạn gia hạn dự án (từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021). Các đối tác chính hợp tác dự án là Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS),  Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, Hội Điều tỉnh Bình Phước, và đối tác điều hành dự án tại Việt Nam là Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC).

Các mục tiêu cụ thể là mục tiêu 1, mục tiêu 3 và các hoạt động liên quan của dự án được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phụ thuộc vào nguồn ngân sách hiện có của dự án.

Mục tiêu cụ thể 1: Cung cấp giải pháp lâu dài để nâng cao kiến thức cho nông dân trồng điều về thực hành tốt về nông nghiệp, lao động và môi trường

- Xây dựng chương trình đào tạo Tập huấn cho tập huấn viên,

- Thành lập và phát triển mạng lưới các tập huấn viên, và

- Hỗ trợ tập huấn viên tổ chức tập huấn cho nông dân trồng điều

Mục tiêu cụ thể 2: Cải thiện điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng điều

- Tổ chức các khóa tập huấn về tiêu chuẩn lao động và đối thoại xã hội

- Làm việc với người mua về phạm vi của họ trong giám sát việc tuân thủ xã hội, bao gồm các nhà thầu phụ.