DỰ ÁN
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THU GOM RÁC DÂN LẬP TẠI TP.HCM"

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

SDRC là một tổ chức khoa học với sứ mệnh Góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững cho đất nước. Trong những năm qua, SDRC đã nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu đóng góp vào sự phát triển thông qua thực hành các can thiệp trực tiếp đối với cộng đồng.

  1. Tên dự án: Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại TP.HCM
  2. Thời gian thực hiện: 5 năm (2017 - 2021)
  3. Địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh
  4. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Oxfam
  5. Mục tiêu tổng quát: Người thu gom rác tại TP.HCM được cải thiện An toàn vệ sinh lao động và tiếp cận An sinh xã hội về Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm y tế.
  6. Mục tiêu cụ thể:
  • Mục tiêu 1: Người thu gom rác được nâng cao năng lực tiếp cận các chính sách An sinh xã hội (BHYT, BHTN, ATLĐ) dễ dàng hơn.
  • Mục tiêu 2: Người thu gom rác được nâng cao nhận thức và hình thành thực hành tốt Vệ sinh an toàn lao động, thói quen sử dụng bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn lao động trong khi làm việc.