DỰ ÁN
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC VÙNG NGOẠI THÀNH TP.HCM "

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Thông qua việc phân loại rác thải và xử lý ủ phân hữu cơ

1. Tên dự án: "Cải thiện điều kiện sống và môi trường cho các hộ gia đình tại các vùng ngoại thành TP.HCM"

2. Thời gian thực hiện: 31/01 – 31/12/2017

3. Địa bàn thực hiện: Phường An Phú Đông - Quận 12

4. Nhà tài trợ: Bayer foundation

5. Mô tả dự án: 

- Mục tiêu:

  1. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thay đổi thành vi xử lý chất thải có hại cho môi trường
  2. Tạo một thực hành tốt giúp cho việc thu gom chất thải được thuận lợi góp phần bảo vệ môi trướng sống
  3. Người dân sẽ từng bước sử dụng phân bón tự nhiên trong trồng trọt và có thể từ nguồn phân bón hữu cơ tạo ra thu nhập.

- Hoạt động:

  1. Xây dựng nhận thức về trách nhiệm đối với môi trường và hành vi ứng  xử được thay đổi trong cộng đồng dân cư.
  2. Phân loại rác thải tại các hộ gia đình.
  3. Sử dụng phân bón hữu cơ được ủ tại cộng đồng

 

 

 

 

 

------------