DỰ ÁN
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ"

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy và hỗ trợ sự hợp tác, liên kết giữa các tổ chức này với các luật sư/luật gia, sinh viên luật để có thể hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho người lao động nhập cư.

1. Tên dự án: "Bảo vệ quyền lợi của người lao động nhập cư"

2. Thời gian thực hiện: 6/2013 – 8/2014

3. Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Nhà tài trợ: Asia Foundation

5. Mô tả dự án: 

Dự án sẽ hỗ trợ liên kết giữa các tổ chức xã hội có cùng cam kết hỗ trợ pháp lý cho người lao động nhập cư (NLĐNC) của thành phố Hồ Chí Minh, để nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

Mục tiêu 1: Cải thiện việc cung cấp thông tin và trợ giúp pháp lý về quyền lợi hợp pháp cho NLĐNC ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn pháp luật;

Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội, các chuyên gia pháp lý và các giảng viên, sinh viên luật tại Tp.HCM;

Mục tiêu 3: Phối hợp và vận động chính sách để tăng cường bảo vệ quyền lợi và cải thiện việc tiếp cận với các dịch vụ công cơ bản của NLĐNC.

 

 

 

 

 

------------