Các hoạt động chính, , Trang 1
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

Các hoạt động chính

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ


1. Tập huấn:    

     - Quyền trẻ em và các vấn đề giới.

     - Công tác xã hội và phát triển cộng đồng.

     - Kỹ năng sống.

     - Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng.

2. Tư vấn:

     Định hướng, lập kế hoạch, tặng cường và phát triển các dự án trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng.

3. Nghiên cứu 

     Về các vấn đề xã hội, giáo dục và giới tính. Giám sát và đánh giá các chương trình xã hội và phát triển kinh tế và xã hội.

4. Thực hiện & quản lý dự án phát triển:

     Lao động di cư, sức khỏe sinh sản, sinh kế; môi trường; xây dựng năng lực nhân viên cho công tác xã hội...

5. Trung tâm Nguồn tham khảo:

     - Thư viện và tài liệu với hơn 2.000 cuốn sách, tạp chí.

     - Ấn phẩm: Sách và sách hướng dẫn đào tạo