Features

Capacity building project in cashew industry in Vietnam  
Capacity building project in cashew industry in Vietnam  

The Center for Research and Consultancy of Social Work and Community Development (SDRC) is cooperating with the Binh Phuoc Provincial […]

Dự án Nâng cao Năng Lực – Ngành điều
Dự án Nâng cao Năng Lực – Ngành điều

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) đang phối hợp với Hội Điều tỉnh Bình Phước […]

Thông Báo Tài Trợ Dự án PTCĐ Qui mô Nhỏ
Thông Báo Tài Trợ Dự án PTCĐ Qui mô Nhỏ

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) hiện đang triển […]

Partners