header line SRDC
Menu responsive

DỰ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ CÔNG NHÂN (ECOW)

DỰ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI
VÀ CÔNG NHÂN (ECOW)
Dự án được Liên minh Châu Âu đồng tài trợ
Phối hợp thực hiện Dự án:
IES, UNIOR, RCD và SDRC

Mc tiêu tng quát:
Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội liên quan đến lao động nhằm đóng góp cho sự quản lý và sự phát triển xã hội ở Việt Nam.

Mc tiêu cth:
Tăng cường năng lực quản lý nội bộ, tính minh bạch và tính hợp pháp của các tổ chức xã hội thông qua việc tăng cường năng lực thiết lập mạng lưới, nghiên cứu và vận động chính sách dựa trên thực chứng.

 Đối tượng thụ hưởng trc tiếp:
Mạng lưới các tổ chức xã hội liên quan đến lao động (tối thiểu 120 tổ chức xã hội);
Công nhân công nghiệp (tối thiểu 3000);
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) và Chính phủ.

Các đối tác thc hin dán: Viện Nghiên cứu Châu Âu (IES), Đại học Naples
“L’Orientale” (UNIOR), Viện Nghiên cứu Tư vấn Phát triển (RCD) và Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC)

Thi gian thc hin: 2017 – 2021
Địa điểm thc hin: Vùng trọng điểm kinh tế miền Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền
Trung, và vùng kinh tế trong điểm miền Nam (các khu công nghiệp lớn ở Hà Nội, Đà
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận)

Các hoạt động chính:
Thiết lập mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động
Tập huấn 4 tổ chức trung tâm ở mỗi vùng về a) quản lý nội bộ, b) nghiên cứu xã hội, c) xu hướng công nghiệp hóa và lao động, và d) vận động chính sách và tham gia đối thoại chính sách.
Nghiên cứu định hướng chính sách về tiến trình công nghiệp hóa ở việt Nam và hàm ý về vấn đề lao động
Đối thoại chính sách về phát triển công nghiệp, lao động và nghèo
Phổ biến kết quả