header line SRDC
Menu responsive

Tập Huấn Cho Công Nhân Trẻ Tại Nhà Máy

Khóa tập huấn theo đề xuất của Tổ chức CCR CSR với mục tiêu:

  – Nhận ra các hình thức/ vấn đề liên quan đến lao động trẻ phổ biến nhất.

  – Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động cho lao động trẻ.

  – Cung cấp cho lao động trẻ, những người có thể không có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với cuộc sống về kinh nghiệm và định hướng phát triển công việc trong tương lai