header line SRDC
Menu responsive

Dự án "Nâng cao năng lực hướng đến việc phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều Việt Nam"

Ngày 3/7/2019 Uỳ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước đã đã có chủ trương đồng ý cho Hội Điều Bình Phước phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn Công tác Xã hội và PTCĐ (SDRC) đồng thực hiện dự án “Nâng cao năng lực hướng đến việc phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều Việt Nam” tại tỉnh Bình Phước. Thời gian thực hiện từ tháng 07/2019 – đến tháng 06/2020. Dự án được tổ chức Thương Mại  Đạo đức  Na Uy ( Ethnical Trade  Norway – IEH) tài trợ thực hiện trong giai đoạn 1 đến tháng 06/2020.

Mục tiêu tổng quát của dự án là góp phần thay đổi một cách bền vững trong chuỗi cung ứng điều tại Việt Nam với 4 mục tiêu cụ thể nhưng dự án ưu tiêu tập trung vào 2 mục tiêu sau: (1) Cung cấp giải pháp lâu dài để nâng cao kiến thức cho nông dân trồng điều về thực hành nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn lao động và môi trường, và (3) Cải thiện điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng điều.

Giai đoạn thực hiện dự án là từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020. Các đối tác hợp tác chính của dự án tại Việt Nam là Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và Hội Điều tỉnh Bình Phước. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án là nông dân trồng điều, công nhân trong ngành điều, và các nhà chế biến và xuất khẩu điều.